Aanmelden Jeugdtopsportfonds

Aan alle verenigingen aangesloten  bij de VGSO   Topsportfonds De VGSO heeft een fonds gevormd om topsport onder jongeren te stimuleren Het beschikbare bedrag van de VGSO zelf was bij de start in 2012 € 20.000 en de VGSO heeft de Stichting Jac. Bezemer bereid gevonden jaarlijks een veen grote financiële bijdrage  te leveren als de VGSo beschikbaar stelt. Dat maakt het mogelijk gedurende  een aantal jaren veelbelovende sporters te ondersteunen.  Wellicht dat dit initiatief ook bij andere bedrijven en  organisaties  tot ondersteuning leidt.

De doelgroep bestaat uit individuele sporters tot 18, 19  jaar die lid zijn van een sportvereniging in Gouda die is aangesloten bij de VGSO, en die op regionaal of landelijk niveau hun sport bedrijven. Bovendien moet de verwachting bestaan dat zij binnen enige jaren tot de top van hun sport in Nederland gaan behoren.

De bijdrage is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt moeten worden om de noodzakelijke sportactiviteiten te beoefenen.  Te denken valt aan reiskosten, materiaal, begeleiding en dergelijke.  Omdat elke sport, en sporter,  zijn eigen  kostenpatroon heeft, wordt niet aan een algemeen model gedacht en kunnen bijdragen verschillen.

De VGSO denkt aan drie tot vijf gegadigden per jaar.   De aanvraag beschrijft de ontwikkeling van de sporter tot dan toe, zijn/haar huidige prestaties en plaats/rang in de sport in Nederland en de reële kosten die jaarlijks gemaakt moeten worden aan de hand van een gedetailleerde begroting.  De sporter zelf dient de aanvraag in, maar de vereniging  en de regionale of nationale organisatie beoordelen deze aanvraag  op de juistheid van de gegevens  en geven er hun fiat aan.

De VGSO beslist voor 1 juli over de aanvragen en kan zich daarbij laten adviseren zoals haar goeddunkt. Tegen de beslissingen kan geen formeel bezwaar worden ingebracht. De bijdrage wordt halverwege de betreffende periode uitgekeerd (begin oktober en begin april) . Als de sporter zijn activiteiten beëindigt  of ingrijpend vermindert heeft hij/zij samen met de vereniging de plicht dit aan de VGSO te melden. De VGSO bepaalt de toelage dan naar evenredigheid.

In de jaarvergadering legt de VGSO door middel van een verslag verantwoording af over de genomen beslissingen. De vergadering kan het bestuur adviseren over de uitvoering van deze  regeling.

Het inschrijfformulier is aan deze brief toegevoegd. Het kan zowel per e-mail als per post worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van de VGSO.

e-mail: bestuur@vgso.nl
adres: Ton Kooijman, Van Swietenstraat 24, 2801 AJ Gouda

Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden